Nước Hoa Yves Saint Laurent Black Opium

Hương đầu: Hồng tiêu, Hoa cam, Quả lê

Hương giữa: Cà phê, Hoa nhài, Hạnh nhân đắng, Cam thảo

Hương cuối: Hương Vani, Cây hoắc hương, Gỗ tuyết tùng

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐛𝐚̉𝐨 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐚𝐟𝐞 , 𝐝𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐦𝐨̂̀𝐦, 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮̉ 

𝐍𝐡𝐚̆́𝐜 đ𝐞̂́𝐧 𝐘𝐒𝐋 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐩𝐢𝐮𝐦 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ đ𝐞̂́𝐧 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐨́𝐧𝐠 đ𝐞̂𝐦, 𝐜𝐮̉𝐚 𝐤𝐡𝐨́𝐢 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̣̂𝐧, 𝐜𝐨̀𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐘𝐒𝐋 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐩𝐢𝐮𝐦 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐚̀ 𝐩𝐡𝐞̂ đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨̂́ 𝐲́ 𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐢 𝐜𝐡𝐚́𝐲, 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐚̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮𝐨̂́𝐧 𝐡𝐮́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐨́ 𝐭𝐚̉? 

𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐘𝐒𝐋 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐩𝐢𝐮𝐦 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐮 𝐯𝐞̂̀, 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐚́𝐢 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐱𝐞 𝐱𝐞 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐚𝐨 đ𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐠𝐚̆́𝐭 𝐠𝐚̆́𝐭 𝐠𝐨̉𝐧𝐠 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐨́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐱𝐚𝐨 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐝𝐢̣𝐮 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐨̛𝐢 𝐠𝐨́𝐜 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐚̀ 𝐩𝐡𝐞̂, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐨̂̉ đ𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐢 𝐦𝐨́𝐧 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐘𝐒𝐋 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐩𝐢𝐮𝐦 𝐡𝐨̛𝐢 đ𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐨̛𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐥𝐮̛𝐨̛̃𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐯𝐢̣ 𝐧𝐠𝐨̣𝐭 𝐚̂́𝐦 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐤𝐡𝐮̛́𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̂̉ 𝐡𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐩𝐡𝐮̛́𝐜 𝐪𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡, 𝐪𝐮𝐚̂́𝐧 𝐪𝐮𝐲́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐫𝐨̛̀𝐢..

3,500,000₫

Bạn đang chọn

90ml 3,500,000₫

Mô tả

Đánh giá sản phẩm

Bình luận

Sản phẩm liên quan

 Nước Hoa Yves Saint Laurent Black Opium

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Xem giỏ hàng Thanh toán